logo en full

Warsaw

 

Nowy tryb postępowania

Zgodnie z nowelizacją ustawy począwszy od dnia 1 października 2013 r. przewody doktorskie prowadzone są wyłącznie na podstawie nowych przepisów. W postępowaniu – oprócz tradycyjnej formy – rozprawa może mieć również postać maszynopisu książki, książki wydanej, spójnego tematycznie zbioru rozdziałów w książkach wydanych, lub też spójnego tematycznie zbioru artykułów opublikowanych lub przyjętych do druku w punktowanych czasopismach naukowych (z listy ministerialnej). Za zgodą Rady Wydziału rozprawa może być przedstawiona w języku innym niż polski.

Otwarcie przewodu

Po wstępnej rozmowie z dyrektorem Instytutu Prawa i prodziekanem ds. nauki Wydziału Prawa kandydat składa w sekretariacie wydziału następujące dokumenty:

 • wniosek o wszczęcie przewodu skierowany do dziekana Wydziału Prawa (z propozycją dotyczącą osoby promotora)
 • deklarację w sprawie egzaminów doktorskich:
  – dyscyplina podstawowa
  – dyscyplina dodatkowa (do wyboru: socjologia, filozofia, nauki o polityce, historia, lub ekonomia)
  – język obcy nowożytny
 • oświadczenie doktoranta
 • proponowany temat i koncepcję rozprawy doktorskiej wraz ze wskazaniem obszaru wiedzy, dziedziny i dyscypliny naukowej
 • opinię opiekuna naukowego nt. koncepcji pracy doktorskiej
 • pierwszy rozdział rozprawy doktorskiej
 • streszczenie rozprawy w języku polskim i angielskim
 • CV
 • spis publikacji punktowanych wraz zapisem ich publicznej prezentacji wykaz prac naukowych wraz zapisem ich publicznej prezentacji (warunkiem wszczęcia przewodu jest posiadanie wydanej lub przyjętej do druku publikacji naukowej w formie książki lub co najmniej jednej publikacji naukowej w recenzowanym czasopiśmie naukowym o zasięgu co najmniej krajowym określonym przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego lub w recenzowanym sprawozdaniu z konferencji naukowej)
 • odpis dyplomu ukończenia studiów (w szczególnych przypadkach uzasadnionych najwyższą jakością osiągnięć naukowych kandydat może złożyć odpis dyplomu licencjata oraz dokument potwierdzający uzyskanie Diamentowego Grantu w ramach programu ustanowionego przez ministra właściwego do spraw nauki).
 • informacja o przebiegu przewodu doktorskiego jeżeli uprzednio kandydat ubiegał się o nadanie stopnia
 • oświadczenie o pokryciu kosztów przewodu
 • kwestionariusz osobowy
 • kopia dowodu osobistego
 • certyfikat językowy zwalniający z egzaminu doktorskiego
 • informacje dotyczące działalności popularyzującej naukę
 • doktoranci nie będący magistrami prawa powinni zadeklarować do zrealizowania w trakcie trwania przewodu 3 przedmioty prawnicze spośród 7 proponowanych (prawo administracyjne, prawo karne, prawo konstytucyjne, prawo międzynarodowe publiczne, prawo cywilne, prawo rzymskie, prawo handlowe). Po wszczęciu przewodu doktorskiego przed dopuszczeniem do obrony pracy doktorskiej doktorant powinien zdać egzaminy z zadeklarowanych przedmiotów.

Na posiedzeniu Rady Wydziału Prawa promotor prezentuje sylwetkę doktoranta, temat pracy i koncepcję. Na posiedzeniu Rady Wydziału przeprowadzane są odpowiednie głosowania w wyniku których następuje otwarcie przewodu doktorskiego.

Wyznaczenie recenzentów

Rozprawę doktorską doktorant przedkłada promotorowi w pięciu egzemplarzach w wersji papierowej oraz na nośniku CD (zapisaną w formacie rtf). Na ręce dziekana wydziału trafia rozprawa doktorska wraz z opinią promotora. Recenzenci rozprawy wybierani są w głosowaniu tajnym przez uprawnionych do głosowania członków Rady Wydziału Prawa.

Przyjęcie rozprawy

Po uzyskaniu pozytywnych recenzji i zdaniu przez doktoranta wszystkich egzaminów doktorskich Rada Wydziału Prawa (po zapoznaniu się ze wszystkimi dokumentami sprawy) podejmuje uchwałę w sprawie przyjęcia rozprawy doktorskiej i dopuszczenia jej do publicznej obrony.

Obrona rozprawy

Obrona odbywa się na otwartym posiedzeniu Rady Wydziału Prawa z udziałem promotora i recenzentów. Rada Wydziału po przeprowadzeniu tajnych głosowań podejmuje uchwały w sprawie przyjęcia publicznej obrony i o nadaniu stopnia doktora.

Nadanie stopnia doktora

Stopień doktora nauk prawnych w dyscyplinie prawa nadawany jest w drodze uchwały w głosowaniu niejawnym przez uprawnionych członków Rady Wydziału.

Postępowania w toku

mgr Małgorzata Anna Świeca
mgr Maria Jasińska
mgr Anna Dylewska
mgr Dariusz Piotrowicz
mgr Daria Wierzbińska


pdf ico mgr Monika Bator-Bryła

pdf ico autoreferat  
pdf ico recenzja dr. hab. Andrzeja Bisztygi, prof. UZ 
pdf ico recenzja dr. hab. Roberta Grzeszczaka, prof. UW

Stary tryb postępowania

Zgodnie z Ustawą z dnia 18 marca 2011 r. o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym, ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki oraz o zmianie niektórych innych ustaw, stary tryb postępowania dotyczy przewodów wszczętych przed końcem września 2013 roku.

Otwarcie przewodu

Kandydat po wstępnej rozmowie z dyrektorem Instytutu Prawa i prodziekanem ds. nauki Wydziału Prawa składa w sekretariacie wydziału następujące dokumenty:

 • wniosek o otwarcie przewodu skierowany do dziekana Wydziału Prawa (z propozycją dotyczącą osoby promotora)
 • deklarację w sprawie egzaminów doktorskich:
  – dyscyplina podstawowa
  – dyscyplina dodatkowa (do wyboru: socjologia, filozofia, nauki o polityce, historia, lub ekonomia)
  – język obcy nowożytny
 • deklarację dotyczącą trybu przewodu doktorskiego
 • opinię opiekuna naukowego nt. koncepcji pracy doktorskiej
 • koncepcję rozprawy doktorskiej (1 egz.)
 • pierwszy rozdział rozprawy doktorskiej
 • CV
 • spis publikacji punktowanych wraz zapisem ich publicznej prezentacji
 • odpis dyplomu ukończenia studiów
 • informacja o przebiegu przewodu doktorskiego jeżeli uprzednio kandydat ubiegał się o nadanie stopnia
 • oświadczenie o pokryciu kosztów przewodu
 • kwestionariusz osobowy
 • zdjęcie
 • kopia dowodu osobistego

Doktoranci nie będący magistrami prawa powinni zadeklarować do zrealizowania w trakcie trwania przewodu doktorskiego 3 przedmioty prawnicze spośród 7 proponowanych (prawo administracyjne, prawo karne, prawo konstytucyjne, prawo międzynarodowe publiczne, prawo cywilne, prawo rzymskie, prawo handlowe). Po wszczęciu przewodu doktorskiego nie później niż przed dopuszczeniem do publicznej obrony doktorant powinien zdać egzaminy z zadeklarowanych przedmiotów.

Na posiedzeniu Rady Wydziału Prawa promotor prezentuje sylwetkę doktoranta, temat pracy i koncepcję. Na posiedzeniu Rady Wydziału przeprowadzane są odpowiednie głosowania w wyniku których następuje otwarcie przewodu doktorskiego.

Wyznaczenie recenzentów

Rozprawę doktorską doktorant przedkłada promotorowi w pięciu egzemplarzach w wersji papierowej oraz na nośniku CD (zapisaną w formacie rtf). Na ręce dziekana wydziału trafia rozprawa doktorska wraz z opinią promotora. Recenzenci rozprawy wybierani są w głosowaniu tajnym przez uprawnionych do głosowania członków Rady Wydziału Prawa.

Przyjęcie rozprawy

Po uzyskaniu pozytywnych recenzji i zdaniu przez doktoranta wszystkich egzaminów doktorskich Rada Wydziału Prawa (po zapoznaniu się ze wszystkimi dokumentami sprawy) podejmuje uchwałę w sprawie przyjęcia rozprawy doktorskiej i dopuszczenia jej do publicznej obrony.

Obrona rozprawy

Obrona odbywa się na otwartym posiedzeniu Rady Wydziału Prawa z udziałem promotora i recenzentów. Rada Wydziału po przeprowadzeniu tajnych głosowań podejmuje uchwały w sprawie przyjęcia publicznej obrony i o nadaniu stopnia doktora.

Nadanie stopnia doktora

Stopień doktora nauk prawnych w dyscyplinie prawa nadawany jest w drodze uchwały w głosowaniu niejawnym przez uprawnionych członków Rady Wydziału.

Postępowania w toku

pdf ico mgr Edyta Bogdańska

Kontakt

Biuro Dziekana

Uniwersytet SWPS, Wydział Prawa
ul. Chodakowska 19/31, 03-815 Warszawa, pok. 205

Godziny pracy

 • poniedziałki-piątki: 9.00-16.00